เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565

“รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ : Unite For Universal Hand Hygiene”

เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน และเป็นมาตรการหลักในการป้องกันโรคและหยุดการแพร่กระจายของโรค

close(x)