ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง การใช้บังคับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบ้านบึง จำนวน 3 เรื่อง

  1. เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2565
  2. เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565
  3. เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2565
close(x)