ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต
  2. ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2565
  3. ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้ำท่วม พักชำระหนี้ 3 เดือน พร้อมให้กู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน
  4. รู้ทันภัยกับ ปภ.
  5. ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด 10,000 บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 25%

close(x)