ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. “กอช. ร่วมกับ สทบ. มุ่งสร้างทักษะความรู้ทางการเงินในอนาคตให้ประชาชน”
  2. ปภ. แนะหลักโดยสารเรือถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติภัยทางน้ำ
  3. 7 วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว
  4. แอสไพริน ไม่ใช่ยาสารพัดประโยชน์
  5. 4 กลุ่มวัยสู้ภัยหนาว
close(x)