ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2565 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2565 จำนวน 6 เรื่อง

  1. กรมสรรพากรเปิดให้พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ใช้ที่อยู่ในอาคารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอนนไลน์ได้แล้ว
  2. เตือนคนไทยถูกชักชวนให้ไปทำงานในมาเลเซีย
  3. ปภ. เตือนเลี่ยง 5 กิจกรรมมขาดสมาธิ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
  4. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ชักชวนหลอกลวงให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด โทษหนักถึงจำคุกตลอดชีวิต
  5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กินอย่างไรให้เหมาะสม
  6. อย่าชะล่าใจ อาจตายได้ เพราะไข้เลือดออก
close(x)