โครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกฟรี

📢เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาล ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

🍀เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจกฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 🍀

📍ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

🌸ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

🌼เอกสารที่ใช้🌼

– บัตรประจำตัวประชาชน

close(x)