ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 5 เรื่อง

  1. กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เริ่ม 7 ธ.ค. 65
  2. กรมสรรพากรเผยหลักเกณฑ์มาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 ลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท เริ่ม 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566
  3. เมืองไทยต้องออกไปทัก!! กับนักท่องเที่ยว 13 สาย
  4. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารยาเสพติดของทางราชการ โทษหนัก
  5. กรม สบส. แนะ 3 ส. ป้องกันควบคุมโควิด 19 ตามชีวิติถีใหม่ในหอพัก คอนโด
close(x)