โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมี นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชม คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และเป็นผู้นำในการเข้าร่วมพัฒนาระบบและโปรแกรม PODD โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ รับฟังข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

close(x)