ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2566 จำนวน 5 เรื่อง

  1. บกปภ.ช. PM เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
  2. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ปล่อยหมากัด เพื่อนบ้าน มีโทษตามกฎหมาย
  3. กองทุนสื่อ ชวนผลิตคลิปสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัล โครงการ “ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ”
  4. ปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณอันตราย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
  5. กรม สบส. ชี้การโอนถ่ายภารกิจ สอน. / รพ.สต. ไม่ส่งผลกระทบต่อ อสม.
close(x)