การใช้ EM Ball ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนเบื้องต้น

close(x)