ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 จำนวน 5 เรื่อง

  1. คลังเตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างปล่อยเงินกู้ แนะเช็คข้อมูลก่อนทำธุรกรรม
  2. ปภ. แนะอัคคีภัย-ภัยใกล้ตัวที่ป้องกันได้
  3. เลือกบริโภคอย่างฉลาด ด้วยฉลาก หวาน มัน เค็ม
  4. อาหารใส่สีเลือกกินอย่างไรให้ปลอดภัย
  5. กรรมสรรพากรขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-TAX Invoice & e-Receipt และระบบ e-Withholding Tax
close(x)