กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกคณะกรรมการชุมชน (ชุมชนชวนใจ, ชุมชนพูนพิศวิลล่า 3, ชุมชนทรายทองวิลเลจ, ชุมชนทรายทองโฮม, ชุมชนพูนพิศ)

close(x)