แต่งตั้งคณะทำงานประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

close(x)