คำแนะนำในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง กรณี ไม้ที่ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก. 4-01) สำหรับซื้อขายเป็นรายต้น / ท่อน

close(x)