รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า และที่สาธารณประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง (เพิ่มเติม)

close(x)