กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอเปลี่ยนวันและเวลา เปิดให้บริการศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง ขอเปลี่ยนวันและเวลา เปิดให้บริการศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศูนย์ธาราบำบัดเพื่อสุขภาพ อย่างทั่วถึง

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้

close(x)