สถิติการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

close(x)