โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 2566

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 2566 ณ เทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา นำความรู้ด้านอาชีพไปพัฒนาทักษะ ด้านงานช่างงานฝีมือ และนำไปพัฒนาชุมชนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาช่าง สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

close(x)