ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 มาตรการด้านความมั่นคง ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2566 จำนวน 6 เรื่อง

  1. ปฏิทินเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566
  2. 3 มาตรการในการควบคุมโรคโควิด 19 หลังเทศกาลสงกรานต์
  3. แอร์ทำงานหนัก ต้องใช้งานอย่างไรให้ประหยัดไฟ
  4. พาผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  5. “กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน” ตอน การเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำทั้งปรับ
  6. ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ง่ายๆ ด้วยตนเอง
close(x)