แอปพลิเคชัน “ThaiD”

📣กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ThaiD” Thai Digital Identity หรือ “ไทยดี” เป็นการพัฒนามาจากระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และเป็นมิติใหม่แห่งการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านทางดิจิทัลให้ “สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน โดยสามารถลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ThaiD” ได้ 2 วิธี คือ ลงทะเบียนด้วยตนเอง และลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

📣แอปพลิเคชัน “ThaiD” สามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจำตัวประชาชน เป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 รวมถึงการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในท่าอากาศยานในประเทศไทย การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ ทรัพย์สิน การฉีดวัคซีน และงานทะเบียนออนไลน์ อาทิ การแจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การจองคิวออนไลน์ เป็นต้น

close(x)