โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 13

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องสร้างสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 13 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย โดมทีมงาน อสม.

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออมเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียง” วิทยากรโดย นางดาราพร ฐานะวโรธร ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านบึง

3. ฝึกอาชีพ งานฝีมือ การพับดอกไม้จากกระดาษลอตเตอรี่ วิทยากรโดย นางสาวกานต์กนิษฐ์ พิทักษ์ผลิน

close(x)