โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 9 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้กล่าวพบปะพูดคุย และชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)

2. การอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ บริการอาหาร ขนม โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก

3. การให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ” แบ่งกลุ่มเรียนรู้ “กฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน” สิทธิประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรส มรดก/การทำพินัยกรรม ที่ดินสิทธิครอบครอง การกู้ยืม/ลูกหนี้ โดยนางฐาณิษา สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์ นายชำนัญ ศิริรักษ์ ทนายความ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และคณะ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)