โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 15

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องดอกลำดวน ชั้น 2 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 15 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย โดยทีมงาน อสม.

2. เคารพธงชาติ,สวดมนต์

3. ให้ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิทยากรโดย นายยอด ทานนท์

close(x)