โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีพาหะมาจากยุงลาย และการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และนำความรู้ที่รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

close(x)