ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566 มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2566 จำนวน 8 เรื่อง

  1. กรมที่ดินปรับปรุง Application LandsMaps
  2. กรมที่ดิน ออกระเบียบใหม่ การขายฝากที่ดินสามารถวางทรัพย์สินไถ่ ณ สำนักงานที่ดิน กรณีผู้ซื้อฝากเพิกเฉย กรมที่ดินออกใบแทนโฉนดและไถ่ถอนจากการขายฝากได้ทันที
  3. บัตรทองเฮ ! ทำฟัน “ฟรี” 13 รายการ ที่ สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ
  4. เที่ยวน้ำตกอย่างไร ให้สนุกและปลอดภัยในฤดูฝน
  5. กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานขับรถโดยสารและบรรทุก ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและขับรถด้วยความระมัดระวังช่วงหน้าฝน
  6. ชั้นของดินมีกี่ชั้น อะไรบ้าง (World Soil Day)
  7. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ตอน ผู้โดยสารในเรือไม่สวมใส่เสื้อชูชีพผิดกฎหมาย
  8. น้ำอัดลม Vs น้ำอัดลม (ปราศจากน้ำตาล)
close(x)