โครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 16

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ ห้องสร้างสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 16 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักศึกษาสถาบันสร้างสุข ผู้สูงวัย โดยทีมงาน อสม.

2. เคารพธงชาติ,สวดมนต์

3. ให้ความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษในชีวิตผู้สูงอายุ และการใช้สมาร์ทโฟน โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา และ อาจารย์ชูชาติ ศรีตระกร

close(x)