เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนน ทางเท้า และที่สาธารณะประโยชน์ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)