มอบนโยบายบุคลากร เน้นย้ำยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี นายชนัฐ เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ในกิจกรรมการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ตามแผนการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์ 4 ข้อ ได้แก่ ความสะดวก ความรวดเร็ว ความถูกต้อง และเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องความเป็นธรรมให้ยึดหลักมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ การประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองบ้านบึง กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 – 2 ครั้ง ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ด้านที่ 1 หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ข้อที่ 2 กิจกรรมการประชุมประจำเดือน (หน้าที่ 11) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ข้อ 13 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลเมืองบ้านบึง (หน้า 127) และเป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของเทศบาลเมืองบ้านบึงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต นอกจากนี้ยังเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการถ่ายทอดนโยบาย แนวทางปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย

close(x)