ปลัด ทม.บ้านบึง นำบุคลากรแสดงเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จ.ชลบุรี นายชนัฐ เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประชุมทบทวนและสร้างความตระหนักด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งประกาศไว้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 และยังคงมีผลใช้ปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 9 มาตรการ

จากนั้น นายชนัฐ เทศนศิลป์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ด้วยการใช้มือขวาทับมือซ้ายเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน

close(x)