ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างวิทยากรสอนภาษาอังกฤษโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

close(x)