ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนวิฑูรย์ดำริ ซอย10

close(x)