ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ซ.13/4 (หมู่บ้านแสนรัก)

close(x)