ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 มมาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ผู้ประกันตนมาตรา 40 เฮ!! อีกรอบ ครม.เห็นชอบ ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน
  2. โทษในการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร
  3. โอนเงินผิดบัญชีสามารถทวงคืนได้ หากผู้รับโอนไม่ยอมคืน มีความผิด
  4. กระท่อมไม่ใช่ยาเสพติด แต่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
  5. ปภ. เพิ่มช่องทางให้ประชาชนแจ้งปัญหาการจราจรเกี่ยวกับทางข้าม ทางม้าลาย

close(x)