ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 มาตรการช่วยเหลือจากโรคโควิด 19, การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565 จำนวน 6 เรื่อง

  1. การเดินทางเข้าไทยในรูปแบบ TEST AND GO ที่ปรับมาตรการใหม่
  2. เกณฑ์การเข้ารับผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด รักษาแบบ แยกกักตัวที่บ้าน
  3. แนวทางการตรวจ ATK สำหรับผู้เดินทางในระบบ Test & Go
  4. หากโดนละเมิดลิขสิทธิ์ต้องทำอย่างไร
  5. มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าด้วย TPMAP
  6. ไทย-เมียนมา ร่วมวิจัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก…แก้ปัญหาน้ำข้ามพรมแดน

close(x)