รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th

close(x)