ประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชน จำนวน 66 ชุมชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งเวทีประชาคมเป็นเวทีที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเรื่องต่างๆ และแจ้งเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ปัญหาของชุมชน เพื่อเทศบาลเมืองบ้านบึงนำไปแก้ไข ปรับปรุง ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

close(x)