กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

เริ่มจ่าย 19 ก.ค. 65

โดยจะจ่ายเงิน

📌 รอบแรกในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน – กรกฎาคม 2565)

📌 รอบถัดไปในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับ

ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ (ตาราง)

👉🏻 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง โทร. 038-444867

close(x)