ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคททางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. ปภ. แนะอพยพหนีไฟถูกวิธี…ช่วยชีวิตปลอดภัย
  2. แจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเซีย
  3. ฝีดาษวานรป้องกันได้
  4. มาตรการรักษาระดับการบริโรคภายในประเทศปี 2565 ระยะที่ 2
  5. กรมการขนส่งทางกเชิญชวนใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าลดภาษีร้อยละ 80 เป็นเวลา 1 ปี
close(x)