ศูนย์ธาราบำบัด บริบทบ้านบึง

ความโดดเด่น

“ธาราบำบัด บริบทบ้านบึง” เป็นการใช้น้ำและคุณสมบัติของน้ำเป็นสื่อกลางในการบำบัด รักษา ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด จากการบาดเจ็บและภาวะเสื่อมของข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ ช่วยระบบการไหลเวียนโลหิตให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านบึง และเครือข่ายต่างๆ ในการดูแลและรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง

ตอบโจทย์ทางเลือกการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นรูปแบบหนึ่งในการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม เพราะธาราบำบัดอาศัยคุณสมบัติของน้ำช่วยพยุงร่างกายและลดแรงกระแทก

อาคารธาราบำบัด ให้บริการครบครัน ตามหลักวิชาการ มีเครื่องออกกำลังกายในน้ำ และระบบนวดตัวด้วยแรงดันน้ำ ซึ่งอ้างอิงองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ถือเป็นบริการสาธารณะแห่งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

บำบัด รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ แนวทางการให้บริการ ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับผู้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ภาวะข้อต่อเสื่อม ข้อไหล่ยึดติด ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเอ็น ข้อต่อในระยะคงที่ ด้านระบบประสาทผู้ที่มีภาวะอัมพฤกษ์ครึ่งซีก กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเส้นประสาท ด้านปอดและการหายใจผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ในระยะไม่รุนแรง) ภาวะหอบหืด ด้านส่งเสริมสุขภาพ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน ผู้สูงอายุที่ต้องการออกกำลังกาย ผู้ที่เริ่มออกกำลังกายใหม่ โดยมีนักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ดูแลและติดตามประเมินผล

ทั่วถึงและเท่าเทียมในแบบ “บริบท บ้านบึง” ค่าบริการ 50 บาท/ครั้ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย

close(x)