หน้าแรก

20 ก.พ. 2567 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
12 ก.พ. 2567 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ความรับผิดตามเงื่อนไขในการรับประกัน, พระได้ใช้คนถวายได้บุญ, เมื่อของจริงไม่เหมือนโฆษณา, ศึกษารายละเอียดในสัญญาก่อนเข้าทำสัญญา, หาทางออกเมื่อคดีล้นศาล)
09 ก.พ. 2567 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567 มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
05 ก.พ. 2567 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567 มาตรการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
30 ม.ค. 2567 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567 มาตรการด้านความมั่นคง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
23 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุดบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์สุขภาพอเนกประสงค์ตลาดโต้รุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2567 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนบ้านบึง-บ้านค่าย (หน้าห้างโลตัส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

สื่อสังคมออนไลน์ [Social Media]

กิจกรรม / โครงการ ล่าสุด ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

ธาราบำบัด บริบทบ้านบึง

ความโดดเด่น

“ธาราบำบัด บริบทบ้านบึง” เป็นการใช้น้ำและคุณสมบัติของน้ำเป็นสื่อกลางในการบำบัด รักษา ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด จากการบาดเจ็บและภาวะเสื่อมของข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ ช่วยระบบการไหลเวียนโลหิตให้กับผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน โดยบูรณาการความร่วมมือกับโรงพยาบาลบ้านบึง และเครือข่ายต่างๆ ในการดูแลและรักษาสุขภาพอย่างทั่วถึง

ตอบโจทย์ทางเลือกการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นรูปแบบหนึ่งในการดูแลรักษาทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม เพราะธาราบำบัดอาศัยคุณสมบัติของน้ำช่วยพยุงร่างกายและลดแรงกระแทก

อาคารธาราบำบัด ให้บริการครบครัน ตามหลักวิชาการ มีเครื่องออกกำลังกายในน้ำ และระบบนวดตัวด้วยแรงดันน้ำ ซึ่งอ้างอิงองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ถือเป็นบริการสาธารณะแห่งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

close(x)