โครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการประชุมเวทีประชาคมเมืองบ้านบึง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมช คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม ชมรม และเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ รับฟังข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนนำไปปรับปรุงแก้ไข ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

close(x)