คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4867/2565 เรื่อง การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ท.ร.38/1) และ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

close(x)