การประชุมคณะกรรมการสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะกรรมการสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว โดยมีนางอำพร กฤติยานีรนาท ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินโครงการ เสนอความต้องการในการอบรมการประชุมสตรี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีสมาชิกกลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)