ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 จำนวน 5 เรื่อง

  1. สังเกตอย่างไร ว่าเด็กเป็นโรคหัวใจ
  2. รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเดือน กันยายน – ธันวาคม 2565
  3. ขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า
  4. ปภ.แจ้งสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT
  5. กรมการขนส่งทางบกเปิดให้อบรมออนไลน์สำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถ ผ่านระบบ e-learning ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
close(x)