ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 จำนวน 6 เรื่อง

  1. หยุดส่งต่อความเกลียดชัง ระมัดระวังการแชร์ข้อมูล
  2. การดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง
  3. ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย
  4. กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
  5. กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย
  6. เอกสารประกอบการขอทำหนังสือเดินทาง
close(x)