ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน กลุ่มชมรม และเครือข่ายต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

close(x)