เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. นายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ร่วมต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะอาคันตุกะที่เข้าร่วมโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 International Folklore Festival (ThailandIFF#21) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้เงื่อนไข “บวร” (บ้าน-วัด-โรงเรียน ราชการ) ตามแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9

โดยเมื่อ เวลา 17.30 น. ได้มีการเดินขบวนแห่ “การจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย(Thailandiff#21)” (ขบวนแห่ นานา ชาติ India, Turkiye, Israel, Philippines, Indonesia Kumbang project, Indonesia male, Indonesia female, Laos) เริ่มเคลื่อนขบวนจาก บริเวณลานวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง มายังศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อทำการแสดงโชว์ของแต่ละประเทศ และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งการแสดงโชว์ของแต่ละประเทศ เป็นการแสดงโชว์ที่มีความสวยงามตระการตา สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ถือเป็นมิตรภาพอันดีงาม ที่จะคงอยู่ในความทรงจำตลอดไป

close(x)