พิธีรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้มอบหมายให้ นายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับดีเยี่ยม AA เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

“เทศบาลเมืองบ้านบึง ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง”

close(x)