การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบ้านบึง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกองฝ่ายรวมทั้งสถานศึกษาของเทศบาลฯ เพื่อให้ที่ประชุมทราบ และการแจ้งข้อมูลข่าวสารพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของงานราชการ และการบริการประชาชนต่อไป ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)