การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่ 3/2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านบึง(สปสช.) ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านบึง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอบ้านบึง อสม. และตัวแทนชุมชน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสนอข้อคิดเห็น แนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ สปสช. เพื่อการดูแลประชาชนในด้านสาธารณสุข และผู้ป่วยภาวะไร้ที่พึ่งพิง วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง

close(x)